Posted on Hozzászólás most!

Sagittarius: Mozgalmi hírek

Út és Cél, 1971. január-február
Út és Cél, 1971. január-február

1970. augusztus 8-án a Hungarista Mozgalom N.S.W.-i Központi Szórványának vezetője és a Munkatörzs egyik tagja az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt meghívására részt vett a Párt N.S.W.-i szervezetének gyűlésén.

Az ausztrál bajtársak két jelöltet neveztek ki a novemberi szenátusi választásokra. A közelmúltban Canberrában lezajlott időközi választástól eltekintve, melyen Dr. Edward R. Cawthron indult a nemzetiszocialista szavazatokért, 1945 óta ez az első eset, hogy egy képviselőválasztáson jelöltek indulnak a HOROGKERESZTES ZÁSZLÓK ALATT.

Gratulálunk a bátor, fiatal pártnak. Segítségükre leszünk, hogy annyi szavazatot kapjanak, amennyi csak lehetséges. Kötelességünk, hogy a szavazati joggal rendelkező új-ausztrálok, elsősorban a magyarok és kelet-európaiak figyelmét felhívjuk az Ausztrál Nemzeti Szocialista Pátra. Ezek az emberek a Vörös Pokolból szabadultak és ez az első lehetőségük, hogy megállítsák a judeo-kommunista összeesküvők és lakájaik előretörését új hazájukban.

Dr. E. R. Cawthron

Dr. E. R. Cawthron.

*

Augusztus 9-én az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt canberrai központi vezetői meglátogatták a Hungarista Mozgalom N.S.W.-i Szórványát. A szórvány helységében az ausztrál pártvezetők és a szórvány munkatörzséhez tartozó testvérek között hosszas, barátságos eszmecsere folyt le. Sajnos, Mozgalmunk nem volt abban a helyzetben, hogy szintén központi vezetőséggel képviseltesse magát, azért valódi, értékes megegyezés nem jöhetett létre.

Az ausztrál nemzetiszocialisták fontos kérdésekkel kapcsolatban fejtették ki álláspontjukat és igen jó benyomást keltettek bajtársias, nyílt modorukkal és harcos elszántságukkal.

*

Az alábbiakban idézzük Dr. Edward R. Cawthron, az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt főtitkárának szavait:

«Az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt szilárdan támogatja a Konnacionalizmus eszméjét. Nagy hálával tartozunk Szálasinak, hogy megalkotta a Konnacionalista koncepciót és szervesen beépítette a mi modem nemzetiszocialista világnézetünkbe.»

«Sohasem szabad szem elöl tévesztenünk, hogy a Nemzeti Szocializmus az élet hatalmas, gyönyörű és POZITÍV filozófiája, mely hivatott egy jobb világ megalkotására és nem csupán a jelen dekadens világot akarja megsemmisíteni. A negativizmus vak tanácsadó, mely elkerülhetetlenül feltételezett ellenségeink, a bolsevikok táborába utalna bennünket. Meg kell jegyezzük, hogy a gyűlölet, mint érzelem, nélkülözi azt a hatalmas erőt, azt a tartalmat, melyet a szeretet — saját fajtánk, saját kultúránk, saját nemzetünk szeretete képvisel. Ez ami az emberek lelkéből kiváltja a legjobb hajlamokat, ami képessé tesz minden áldozatra, minden akadály legyőzésére a szent ügy érdekében. A gyűlölet csak a pseudo-bolsevikokat és ide nem illő alakokat vonzza és elkerülhetetlenül elárulja mindazt, amiért a Nemzeti Szocializmus küzd.»

«Fontos, hogy megértsük, ami pártunk nem «Hitleri» abban az értelemben, hogy mindennel egyetértünk amit Hitler tett. (Félreértések elkerülése végett: Dr. Cawthron kihangsúlyozta: «Meggyőződésem, hogy Hitler volt a század legnagyobb alakja, történelmi elhivatottságú, mélységesen bölcs férfiú. » Mi, európai nemzetiszocialisták csak helyeselni tudunk. Szerk.) Hitler sok hibát követett el és mi nem engedhetjük meg magunknak, ezek ismétlését, tehát nem lehetünk szűk horizontú nacionalisták, hanem az egész Nyugati Civilizáció vonatkozásában gondolkozunk. (Szerkesztő aláhúzása.) Nagy Célunk támogatókra talál az élet minden területéről, még azok részéről is, akik a II. Világháborúban a Nemzeti Szocializmus ellen harcoltak, csakúgy, mint fiatal ausztrálok és egykori európai nemzetiszocialisták részéről. A Nemzeti Szocializmus az 1945-ös összeomlásból újra emelkedőben van szerte az egész Nyugati Világban, mivel ez az egyetlen ideológia, mely képes az áradatot a kommunizmus, cionizmus és az elkorcsosulás ellen fordítani. Ebben a misszióban valamennyiünknek meg kell tennie személyes kötelességét, hogy bizonyossá tegyük: a mártírok millióinak vére nem omlott ki hiába.»

*

Az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt Hivatalos Belföldi közlönye, a National Socialist Bulletin június-júliusi számának első oldalán angol nyelven a következőt olvashattuk:

«Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!
Szálasi Ferenc»

Lejjebb a Bulletin egyik cikke:

«A Párt negyedévenként megjelenő Folyóiratának (Australian National Socialist Journal) következő számában cikksorozat indul a kiemelkedő európai nemzetiszocialista vezetőkről. Az első cikk a nagy magyar nemzetiszocialista mártír, Szálasi Ferenc életével és munkájával fog foglalkozni, aki 1944-ben Budapest hősi védelmére vezette népét a Vörös Hordák ellen. 1946-ban «háborús bűnösként» kivégezték. Utolsó szavai mélységes szeretetet fejeznek ki népe és a Civilizáció iránt, melynek fentmaradásáért küzdött.»

*

A Hungarista Mozgalom tagjai szerte a szabad világban bajtársi szolidaritással tekintenek Ausztrália felé és szívből kivánnak sok szerencsét Dr. EDWARD ROBERT CAWTHRON bajtársuknak, aki, mint az Ausztrál Nemzeti Szocialista Párt (National Socialist Party of Australia) jelöltje, indul a novemberi képviselőválasztáson.

Jelvénye az egykor Hitler Adolf által használt horogkereszt, de lelkében nem a «Blut und Boden» és a «Herrenvolk»-féle idejétmúlt elmélet él, hanem a Szálasi-féle Konnacionalizmus, amelyről már jónéhány írásművében hitet tett.

Huszonöt évvel a második világháború után az agymosásban állandóan részesülő nyugati néptengerben nemzeti szocialista programmal ! fellépni — merész vállalkozás és hálátlan feladat. De nem is az a lényeg, hogy Dr. Cawthron tagja lesz-e az ausztrál parlamentnek, vagy sem; hanem az, hogy a 29 éves jelölt végre nyilvános választógyűlésen, ausztrál publikum előtt, sajtóriportok és televíziós híradások tolmácsolásával megismerteti népével a VALÓDI nemzeti szocializmust, amit a nyugati sajtó harminc év óta csak görbe tükörben mutat be laikus olvasóinak. Ez a demokratikus propaganda tökéletesen megegyezik a keleti bolsevizmus « anti-náci», «anti-fascista» propagandájával.

Pedig a nemzeti szocializmus — a huszadik század koreszméje — tulajdonképpen nem más, mint a nacionalizmusnak és szocializmusnak szintézise: Nacionalizmus, de nem faji sovinizmus; Szocializmus, de nem a marxizmus osztályharca, hanem a nemzet kebelében élő különböző társadalmi rétegek munkabékéje.

SIR OSWALD MOSLEY, az angol Union Mozgalom alapítója és vezére igy határozta meg : «If you love your country you are National, if you love her people you are Socialist. Be a National Socialist!» (Ha szereted a hazádat, nacionalista vagy; ha szereted annak népét, szocialista vagy. Légy nemzeti szocialista!)

A kommunisták által kivégzett JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, a spanyol Falange vezére ezt mondotta a vérbíróság előtt: « A mi forradalmunknak két része van: az egyik a szociális igazság megvalósítása, a másik a mély nemzeti tradíciók megőrzése…»

A hungarista SZÁLASI FERENC megfogalmazása szerint ez a lényeg: « Ellensége vagyok minden olyan nacionalizmusnak, amelyben nincs szocializmus; de ellensége vagyok minden olyan szocializmusnak is, amelyben nincs nacionalizmus ».

Az 1956 októberében Magyarországon kitört antikommunista forradalom egyik vezetője, TÓTH BÉLA ezt írta: « A magyar nép harca 1956-ban nemzeti és szocialista szabadságharc volt. Forradalom volt, amíg fegyverrel törte le a zsarnokság hatalmát, de szabadságharccá érett, amikor a nép akarata két rövid jelmondatban nyilvánult meg. NACIONALISTA volt, mert szabadságot, függetlenséget követelt, amikor ezt kiáltotta: «Ruszkik haza!» SZOCIALISTA volt, amidőn kijelentette, hogy «Gyárat, földbirtokot vissza nem adunk!»

Ez tehát a nemzeti szocializmus: NACIONALIZMUS — amely önmagában sovinizmussá, népelnyomóvá fajulhat — és SZOCIALIZMUS — amely egymagában materializmushoz, nemzetköziséghez, zsidóuralomhoz vezethet. Mindkettőre számos példát mutat a múlt idők és jelen napjaink történelme. De a kettő házasságából születhet meg az új világ gyümölcse: az egymással jó viszonyban élő egészséges és boldog nemzetek, amelyekben nincsenek elnyomók és elnyomottak, kizsákmányolók és kizsákmányoltak, egymás fölé és egymás alá rendelt foglalkozási ágak, ahol mindenkit a végzett munkája és tudása szerint értékel a társadalom.

Ez a nemzeti szocializmus…

Sokan azt mondják: idejétmúlt eszme… Hát mutassanak újabbat, jobbat, szebbet, vagy igazságosabbat helyette! Akkor majd annak az újnak lesznek követői, idealistái, hősei és mártírjai…

Mert nem volt még politikai eszme, amely annyi hőst és mártírt adott volna az emberiségnek, mint a nemzeti szocializmus. Ennek a jegyében halt meg a német HORST WESSEL, a spanyol PRIMO DE RIVERA, a román CODREANU, az olasz MUSSOLINI, a szlovák TISO, a magyar SZÁLASI, a horvát LUBURICH, az amerikai YOCKEY és ROCKWELL, a szabadságharcos TÓTH ILONA és ki tudná őket mind felsorolni…

Ennek az Eszmének a jegyében indul küzdelemre most az ausztrál Edward Cawthron is… Mi európai nemzeti szocialista menekültek az ő személyén és eddigi munkáján keresztül tanultuk meg becsülni Ausztráliát és az ausztrál népet. Mert jól jegyezzék meg a nekünk új hazát adó ausztrál polgártársak: mi nem azért jöttünk ide, mert szerelmesek voltunk e távoli kontinensbe. Sokaknak közülünk otthon fogalmuk se volt róla, hogy ez az ország merre van; mások a létezéséről sem tudtak és Európában élő honfitársaink jórésze még ma sem tudja, hogy mi a különbség Ausztria és Ausztrália között. Nem szerelemből jöttünk ide, hanem kizárólag azért, mert a kapitalizmussal szövetkezett bolsevizmus jóvoltából elveszítettük hazánkat és szabadságunkat. Hálásak vagyunk Ausztráliának, hogy befogadott bennünket, hogy sokunk számára jobb és szebb életet biztosított, mint amilyenben Európában valaha is részünk volt, de — barátok nélkül az élet mit sem ér!…

Dr. E.R. Cawthronban és nemzeti szocialista társaiban mi jó barátokat találtunk. Olyan barátokat, akik — bár nem a mi nyelvünket beszélik — de a szívük a miénkkel egy célért dobog, akik megértenek bennünket, ismerik gondolatainkat, sebeinket és bánatunkat. Rajtuk keresztül szerettük meg és miattuk tartjuk második hazánknak ezt az országot. Adjon az Isten sok olyan patriótát Ausztráliának, mint Dr. E.R. Cawthron és társai!

(Visited 80 times, 1 visits today)
Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .