Dr. Alexander Cannon: Kelet mágusai

500 Ft

Szerző: Dr. Alexander Cannon
Cím: Kelet mágusai
Alcím: Tibet misztikája és csodái
Fordító: Dr. Balogh Barna
Kiadás éve: 1943.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 85
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • Epub

Tartalom:

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA.
BEVEZETÉS
I.Szuggesztió és hatalom.
Kelet hipnózisa. — Anyagi világunk tükörképe. — Az Egyetemes Szellem: a jógik Paramatmá-ja. — Mája, a Nagy Illúzió. — Lélekerő és légzésszabályozás. — Az illúziók feletti uralom fejlesztése. — Az Indiai hipnózis és gyógyszuggesztió. — Csandra Dasz, a modem hindu jógi.

II. Tibeti telepátia.
A telepátia mint a Láthatatlan Befolyás legerősebb megnyilvánulása. — Rádió és telepátia. — A Nagy Leadó telepatikus hullámai. — Az emberi agy, mint eleven rádió. — Őrültség és megszálltság. — Az emberi agy «rádióvevő-készülékének» torzítása. — Isten hullámhossza. — A gondolatátvitel keleti módszere. — Minden tudás és erő telepatikus természetű. — Telepatikus kísérletek.

III. A tasilhumpói lámakolostor főnöke.
Idő és Tér a lélekerő szolgálatában. — A lámák európai műveltsége. — Rádióközvetítés és telepatikus érintkezés. — Az élet rezgései. — A zene és a színek lelkihatásai. — A mágneses földrezgések hatása a testre. — Emlékezés és gondolatátvitel.

IV. A lélek hatalma az anyag felett.
Jongcsen láma elmélkedései. — A térbeli tisztánlátás. — Orvosi és ezoterikus magyarázása. — A forráskutató és varázsvesszős emberek. — A tisztánlátók és távolbalátók. — Milarepa tibeti jógi tanácsai. — Az érzéki benyomások tükörképe.

V. Útban a tibeti Fehér Láma-kolostor felé.
Táborozásunk az elhagyott barlangban. — A Bölcsesség Lovagja megjelenik. — Hipnotikus kísérletek a barlangban. — Az egyéniség szuggesztív ereje. — Jézus, Mohamed, Krisna és Milarepa magnetikus befolyása. — Hit, hipnózis és öngyógyulás. — A lámák Biblia-ismerete. — Ön-szuggesztiós megszálltság.

VI. Fájdalom és képzelet.
A figyelemelterelés művészete. — A szenvedély és harag romboló munkája. — A fájdalom szuggesztiós alapja. — A fájdalom életmentő szerepe és nevelőértéke. — Poszt-hipnotikus szuggesztív kísérletek két kínai szolgámon. — Csangpo láma szuggesztív ereje.

VII. Álom, disszociáció és betegség.
Nabukodonozor álma. — Amilyen az álmunk, úgy cselekszünk ébrenlétünk idején. — Poszt-hipnotikus hallucináció. — Régi emlékek felelevenedése hipnotikus álomban. — Állatkísérletek. — Kataleptikus merevség.

VIII. Lelki és okkult jelenségek.
Hasis-bódulat és poszt-hipnotikus szuggesztió. — Az alkoholizmus hipnózis-gyógykezelése. — A titokzatos szám-törvények. — A név és a számok összefüggése. — A csillagok befolyása. — Isten, a Nagy Iránytű. — Az újszülött és a bolygók mágneses eredője.

IX. A titokzatos kum-bumi lámaszerájban.
Átkelés a folyón hipnózisban. — A Fehér Láma-kolostorban. — A Nagy Láma. — A halott feltámasztása. — Az élve-eltemettetés módszere. — A test aurá-ja. — Az aura és a betegségek közötti kapcsolat. — Elutazásunk Tibetből.

X. Nyugat hipnózisa.
A lélek mindenható ereje. — Az ember az Egyetemes Szellem tükröződése. — Nem a hipnózis neve a fontos, hanem, hogy létezik. — Saját módszerem a hipnózis előidézésére. — A test világa a visszhangok világa. — A hipnózis isteni adomány.

XI. A hit gyógyító ereje.
Az Egyetemes Szellem s a hit gyógyító hatalma. — Az egészség a világegyetem törvénye. — A képzelőerő a boldogság & egészség szolgálatában. — A «tettetés» művészete. — A materialista világnézet s a betegségek. — A tökéletes egészség televíziós képe. — Isten rádiója. — Jóga-gyakorlatok és pránájáma a képzelőerő nevelése az önfegyelmezés szolgálatában.

XII. Fekete mágia.
A jó és rossz harca. — A Gonosz élő valóság. —- Példa a fekete mágiára. — A fáraó-sírok tudósainak rejtélyes halála. — A Gonosz torzító hullámhossza. — A félelem szüli a háborút. — Harag, félelem, irigységféltékenység a sötétség erőit vonzzák. — A zsidók nyomorúsága és a fekete mágia. — Az átok hatalma.

XIII. A «csoda» bizonyítékai.
Nem materialistának való e könyv. — Háborúk és elemi csapások. — A vágy: csalétek az anyag hálójában. — Az anyagi világ fölötti uralom kulcsa. — A halott madárka feltámadása. — A kum-bumi kolostor főlámája. — Az indiai «kötél-mutatvány». — Uab Abdul, az arab pásztor. — Tahra bej, a híres jógi. — A hit, akarat és szeretet hármas csodája.

Leírás

„A FORDÍTÓ ELŐSZAVA.

Rendkívül örülök és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy „India hipnózisa” című, sajtó alatt lévő munkám elolvasása után — a Kiadó épp engem kért fel arra: írjak előszót Dr. Alexander Cannon: „Kelet mágusai” című világhírű könyvéhez, mely Angliában és Amerikában két millió példányban fogyott el, s amint hallom, a Német Birodalomban és Olaszországban is öt kiadást ért el.

Ez a könyv a „Világ Tetejé”-re visz bennünket, túl a Himalája hóborította hegyóriásain is, Tibet rejtelmes földjére, a szent lámák birodalmába, és olyan csodákról mesél, hogy a szkeptikus nyugati olvasónak önkénytelenül három kérdés tolul ajakára a szerzővel kapcsolatban. Merő kitaláláson alapulnak-e Dr. Cannon állításai, s ha igen, mi célja volt vele? Érzéki csalódásnak vagy ügyes szemfényvesztők hipnotikus befolyásának esett áldozatul a szerző? Vagy valóban hallotta és látta mindazt, amit könyvében állít?…

Hogy a tudós szerző — akit szerencsém volt személyesen is ismerni, sőt írországi birtokán mint titkára, több rendkívül érdekes kísérletének lehettem szemtanúja — valóban látta és hallotta átélt élményeit, erre nézve világhíre és orvosi szaktudása garancia. Dr. Alexander Cannon ír orvos, Európa és Amerika jelenleg élő legkiválóbb hipnotizőr-ideggyógyásza: a „Nagy-Britanniai és írországi Orvos-lélekbúvár Társaság” elnöke, a „Brit Orvostársaság” tagja, a Londoni Lélekkutató Intézet” alelnöke, a „Kir. Londoni Psychiátriai és Neurológiai Klinika” főorvosa, a „Királyi Földrajzi Társaság” tagja, a „Hong-kongi Egyetemi Orvostársaság” alelnöke, a „Trópusi Betegségek Egyesületé”-nek elnöke, Észak-Tibet Kusog-Jógija, a Himalájai Nagy Fehér Páholy mestere, — kissé nehéz lenne tehát elhinni, hogy valami előttünk ismeretlen okból azért járt két évig kutatóúton Távol-Keleten, hogy tibeti Münchhausen bárónak adja ki magát! Elég, ha itt a korábbi tibeti tudományos irodalomra utalok: Alexandra David-Neel híres könyveire, aki — mint a világ első női lámája — négy évig élt Tibetben s maga is buddhista hitre tért. De az angol Evans-Wentz és Yeats-Brown ezredes könyvei is arról tesznek tanúságot, hogy az úgynevezett „tibeti csodák” valóban léteznek az Örök Hó Birodalmában.

Alexandra David-Neel egyik könyvében leírja, hogy nem egy ízben saját szemével látta, mint forgatják ki a természet törvényeit puszta akaratukkal a tibeti lámák. Hatezer méteres magasságban, fagyott gleccserek hátán, negyven fokos hidegben látott ilyen jógikat meztelenül ülni s mesterségesen gerjesztett testmelegük megolvasztotta körülöttük a havat. Szemtanúja volt annak a láma-gyakorlatnak is, amikor, a nehézkedés törvényével dacolva, a „tanítvány” keresztbetett lábbal nyolc méter magasra veti fel testét, mert pusztán akaraterejével könnyűvé tette magát.

De Yeats-Brown őrnagy leírásai is mindenben megerősítik Dr. Cannon tapasztalatait. „Nem tudom megmagyarázni a tibeti mágusok csodálatos mutatványait” — írja az őrnagy egy helyen. — „Fogalmam sincs, hogy bírják legyőzni a testi fáradtságot, amikor hipnotikus transzban kétszáz kilométert is képesek futva megtenni, anélkül, hogy egyszer is pihennének. Nem tudom, hogyan győzik le a nehézkedés törvényét, amikor úgy emelkednek a levegőbe, hogy keresztbe fektetett lábuk és az alattuk lévő leopárd-bőr között semmi támasz nincs. Orvosilag teljesen érthetetlen, hogy nyelhetnek le halálos méregadagokat, anélkül, hogy bajuk történne? Láttam a lámákat a halálhoz minden tekintetben hasonló transz-állapotban, amikor szívük, tüdejük működése megszűnik… „

Giuseppe Tucci, az Olasz Királyi Tudományos Akadémia tagja, a milánói „Illustrazioné”-ben megjelent cikkében többek között ezt írja: „A szent emberek még nem haltak ki e világból. India és Tibet járatlan utjain még mindig látni aszkétákat, amint kolostortól kolostorig zarándokolnak és magasztos látomásaikat, szellemi magányukat mindenüvé magukkal viszik. Ezek a jógik gyakran önsanyargató, testi vezekléssel büntetik magukat, hogy „sziddhá”-k, „megvilágosodottak” legyenek, s a régi titkos tanítások nyomán szelleműk áltál uralkodjanak az anyag felett. Tibet rejtelmes és vonzó világában ma is fejetetejére állítják a lámák a természeti törvényeket. A nyugati elme előtt egyik legfélelmetesebb rituáléjuk a halottak lelkének megidézése. Hátborzongató látvány a lámák ütemes vallási tánca, „naldsorpá”-ik égő tekintete; ijesztő hallani a papok monoton varázsénekét s a túlvilágról visszaidézett szellemek panaszos jajgatását… A „csöd” misztikus szertártásának nem egy képzett európai tudós volt már szemtanúja. A lélekerő gyakorlati alkalmazása s a hipnózis és telepátia terén Tibet, ha egyszer kitárja kapuit, még sok meglepetést tartogat a nyugati tudománynak… „

Nem kell okvetlenül a „természetfölötti”-ben hinnünk ahhoz, hogy a Dr. Cannon-ok, David-Neel-ek és Dr. Tucci-k rendkívüli beszámolóit érdeklődéssel, befogadásra kész lélekkel olvassuk. Hiszen mindnyájunkban ott lappangnak a lélek rejtett erői, a tudati alatti én csodái. Egyszerű természeti törvények ezek, amelyeket azonban a nyugati ember a bölcsőtől a sírig tartó vad rohanásában már elfelejtett vagy elhanyagolt. Ám a Természet szívéhez közelebb álló, más értékítélettel bíró egyszerűbb népfajok még ma is ismerik a Nagytermészet törvényeinek titkát és e szerint is élnek.

Budapest, 1943, szeptemberében.

Dr. Balogh Barna.”

(Visited 623 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Dr. Alexander Cannon: Kelet mágusai” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .