Akció!

KÖNYVCSOMAG: Padányi: Összeomlás; Dücső: Nincs kegyelem; Felvidékünk – Honvédségünk

850 Ft

A könyvcsomag tartalma:
Padányi Viktor: Összeomlás (1918-19.) (1942.)
Dücső Csaba: Nincs kegyelem (1939.)
Felvidékünk – Honvédségünk (1939.)

Oldalszámok:
497 (167+92+238)

A könyvcsomag korlátozott ideig, 2018. április 10-ig érhető csak el! Ne hagyja elveszni az óriási kedvezményt, később csak teljes áron juthat hozzá a művekhez!

Tartalma:
Padányi Viktor: Összeomlás (1918-19.):

Nem rendelkezik tartalomjegyzékkel.

 

Dücső Csaba: Nincs kegyelem:

Elősző
I. fejezet
II. fejezet
III. fejezet
IV. fejezet
V. fejezet
VI. fejezet
VII. fejezet
VIII. fejezet
IX. fejezet
X. fejezet
XI. fejezet
XII. fejezet
XIII. fejezet
XIV. fejezet

Felvidékünk – Honvédségünk:

Előszó (vitéz nagylaki Rátz Jenő szkv. gyalogsági tábornok, volt m. kir. Honvédelmi miniszter)
Ajánlás (Jaross Andor m. kir. miniszter)
Magyarország földrajzi egysége (Dr. Strömpl Gábor)
A felvidéki magyarság húsz éve. (Ölvedi János)
    Megszületik a Cseh köztársaság
    Szervezkedik a felvidéki magyarság
    Megalakul az egyesült magyar párt
    Tárgyalások a nemzetiségi Statútum körül
    Runciman lord megérkezik Prágába
    Megszakadnak a tárgyalások
Az első viharfelhők Prága felett (Dr. Matolay Géza)
    Henlein Konrád Karlsbadi pontjai
    Cseh mozgósítás, véres összecsapások, kisebbségi statútum
    Lord Runciman küldetése
    Hitler nürnbergi üzenete: Szűnjön meg a három és félmillió szudétanémet elnyomása
    Prágai statárium, szudétanémet ultimátum
    Az obersalzbergi tanácskozás, magyar tiltakozás Prágában
    Mussolini Triesztben állást foglal a németek, magyarok és lengyelek mellett
Magyar államférfiak Obersalzbergben, menekülők özönlenek hazánkba
    A godesbergi találkozó
    Október 1. az utolsó terminus
    A müncheni egyezmény
A Felvidék népe menekül a cseh terror elől
Megkezdődik Csehszlovákia felbomlása
    Semmiféle megkülönböztetésbe nem nyugszunk bele
A magyar kormány jegyzékei Prágában
    Magyar a magyarért
Komárom (Dr. Kapy Rezső)
Ipolyság (Marschalkó Lajos)
Felszabadul a cseh Sátoraljaújhely (Ráthonyi János)
Igazságot, de gyorsan
Megszakadnak a komáromi tárgyalások (Dr. Kapy Rezső)
Fegyverbe!
A cseh kormány elfogadja a döntőbíráskodást
A bécsi döntés (Lukácsovics Lajos)
    Bristol előtt
Megértük a feltámadás napját
Újjászületik a Magyar Honvédség (técsöi Móricz Béla)
A medvei átkelés (Mécs Alajos)
A Honvédség Magyarország kormányzójával az élén bevonul Komárom ősi városába (Mécs Alajos)
Érsekújvár, Ógyalla, Galánta
Léva, Losonc
A magyar zászló és magyar kenyér bevonul Párkányba
Léva felé
Fülek
Losonc—Rimaszombat
Rosenzweig megjelenik
Léva előtt, Léva felszabadul.
Rozsnyó, Kassa (Felkai Ferenc)
Kassa énekel (vitéz Somogyváry Gyula)
Beregszász, Munkács, Ungvár (Zathureczky Gyula)
A leventék felvidéki látogatása
Felvidéki emlékbélyegzők (Hampel István m. kir. postafőtiszt)
Szemelvények a Felvidék felszabadításának zenei termékeiből (Volly István)
Visszatért magyar városok (dr. vitéz Nagy Zoltán)
Régi helyőrségek a visszatért Felvidéken (Zobori)
A Vitézi Rendről
A m. kir. honvéd térképészeti intézetről (Kern Ferenc)
Felvidéki tájak (dr. Strömpl Gábor)
Visszavágyó tájak
Zárószavak (vitéz Rózsás József)

Elfogyott

Leírás

Padányi Viktor: Összeomlás (1918-19.):

“A tudós száz és százezer évek történetét úgy szerkeszti meg, hogy kalapácsával őskori kövületeket zúz, tör, fejt, vizsgál és a megkövesedett állat- és növénymaradványokból csalhatatlan bizonyossággal állítja elénk a különböző korszakok világát. A történetíró, ha egy kort akar megrajzolni, az események hosszú sorozatát vizsgálja agyával, átszűri lelkén, beleéli magát a kor lelkivilágába és azután halálos bizonyossággal vetíti azt lelki szemeink előtt vászonra, hogy úgy érezzük, mintha benne éltünk volna.

Ez a könyv ugyanaz, mint a tudós kalapácsa, mint a történetíró tolla, mert eseményeiben csalhatatlanul állítja elénk nemcsak a mi nemzedékünknek sötét borzalmakban, súlyos megpróbáltatásokban gazdag keserű életszakaszát, hanem dicsfénnyel övezi fajtánkat, fiaink erényeit és a hazaszeretetükben meg nem tántorodók magasztos lelki nagyságát.

A könyv robbanásig feszülő filmjének hátterében ott húzódik az összeomlás, a kommün és a cseh megszállás vérrel, korommal és lőporfüsttel felrajzolódó elkeserítő korszaka, amelynek sötét mocskában egyetlen tiszta folt az iglói géppuskások talpig magyar, talpig férfi és talpig katona alakja.

Hősöknek kijáró megbecsülést és tanulságot a jövő nemzedékek bátran meríthetnek ebből a könyvből, én pedig a jelenkor nevében egy babérlevelet óhajtok fűzni ezen igénytelen pár sorommal az iglói géppuskás hősök és férfiak koszorújába.

Budapest, 1941. év karácsonyán.

vitéz nemes MAGASHÁZY LÁSZLÓ tbk.

orsz. gy. képviselő,

az Országos Nemzetvédelmi Bizottság elnöke”


Dücső Csaba: Nincs kegyelem:

“Az új század is eljött. Az emberiség pedig megülte vele a lakodalmát. Nagy ünnepies menyegző volt! Emberek rendezték! Csapra verték a szíveket és nevettek, mikor a piros vér kibugyogott és elárasztotta a Földet. Ez volt az italuk!…

A nemzetek egymásnak estek és marcangolták egymás testét. Vijjogva nevettek, mint a bolondok, mikor a másik fel-fel sikoltott fájdalmában. Tépték, harapták egymást. Ez volt a menyegzői lakomájuk…

Mikor pedig egyik-másik haldokolva felbukott és kínjában még egy utolsót beleharapott a neki szent fekete földbe, akkor a többiek megrészegedve a vértől, a győzelemtől, összefogódzkodtak és rémesen kacagva járták a haldokló felett a diadal táncát. Ez volt az ő menyegzői táncuk!…

Büszke kemény férfiak álltak a végeken. Belefúrták magukat Doberdó kemény szikláiba, véresen gázoltak át az Isonzón, megmakacsolták magukat a Kárpátok gránátszagatta fenyői között, lengyel rögöket öntöztek vérükkel. Védték a Hazát! A drága, Szent Hazát!

És míg ők kint küzdöttek, tűrtek, szenvedtek, addig előjöttek a hegyek martalócai. Előbb óvatosan dugták ki fejüket a sziklák mögül és körülnéztek, hogy vajon, mit csinál Ő? Látták, hogy Ő most harcol! Ekkor lassan elősompolyogtak a havasok rejtekeiből. És mindig többen jöttek! Mindig többen! A rongyos martalócgárda hatalmas embercsordává duzzadt. Vad, féktelen öldöklési vággyal a szívükben, mezítláb botladoztak le a völgyekbe. És útjukban kigyulladtak a kis magyar falvak. Az éjszakákat a védtelen szüzek sikoltozása, a nappalokat az apró, ártatlan gyermekek halálsikítása tette zajossá. És ők csak mentek! Hazát foglaltak! A mezítlábakra felkerültek a lopott csizmák és a rongyos pásztoröltözeteket felváltották a rabolt ruhák. Hazát foglaltak! Földet szereztek. Ők!..

Ő pedig, aki kint küzdött, a diadalordítás hallatára egy pillanatra hátrafordult Aztán megsuhintotta kardját és lecsapott. A „diadalmas hódítók” erre ijedten szétrebbentek és félelmükben üvöltve húzódtak vissza a hegyekbe és újra meglapultak a sziklák között. Csak bátortalanul mohó szemmel pislogtak a gazdag föld felé. Nézték, a zsákmányt, de moccanni sem mertek!…

Azután jött az összeomlás. Őt, a kemény katonát leterítették. A martalócok pedig újra kezdtek szállingózni le a völgyekbe. Megint kigyulladtak a faluk és ők megint „hódítottak”…

Azután nekifeküdtek a földnek és a rónákba, a hegyekbe apró gyerekbicskával girbe-görbe vonalakat túrtak. Szemébe kacagtak az Istennek és azt mondták: „Íme, az új határ!” Gúnyolódtak az Istennel, hogy az csak Egy országot tudott teremteni, míg ők hármat szabtak ki! Ők, az új istenek, az új honalapítók, felosztották Mária országát! Ők, a történelem nagyjai!

Gondolták, hogy el tudják egymástól választani a két Szerelmest, a Dunát és a Tiszát! Gondolták, hogy a komor hegyek ezentúl az ő bástyáik lesznek! Gondolták, hogy csak úgy fel lehet hasogatni darabokra a Kárpátokat! Gondolták, hogy a Szent Koronából csak úgy ki lehet tördelni a legszebb gyémántokat!…”


Felvidékünk – Honvédségünk:

“A Kárpátok-övezte Dunamedence tökéletes földrajzi és gazdasági egység. Ilyet az Úristen csak keveset teremtett ezen a földön. Minden erővonala és összetevője központkeresően fut össze a Nagy Magyar Alföldön és parancsolóan megköveteli az egységes, központi politikai hatalmat. Csak egységes politikai hatalom, mely a medence központjában székel, teljesítheti ki a földrajzi és gazdasági egység minden erejét.

Ezt tanítja és példázza ennek a medencének a történelme!         

Az ókorban és a középkorban, a magyarok bejöveteléig ez a medence a népek országúja és csatázóhelye volt. Minden hatalom, lett légyen az még oly erős is, amely kívülről akarta a medencét Birtokolni vagy idebenn annak csak egyes részeit töltötte ki, előbb vagy utóbb tönkrement és megbukott. Csak néptöredékek maradtak vissza mozaikszerűen egymás mellett a medencéken.

Ilyen, a medencének csak egyes részeit birtokoló vagy a Kárpátokon átnyúló államocskák léteztek itt, amikor Árpád a magyarokat a Kárpátok hágóin át bevezette erre a földre. Ez a helyzet magyarázza a honfoglalás gyorsaságát. És Árpád államférfiúi lángeszét dicséri az a tény, hogy fejedelmi törzsét a medence közepére telepítette le, az erővonalak és összetevők metszőhelyére és a többi törzset úgy tolta ki az egész medence kitöltésére.

Művét betetőzte a kereszténység és a nyugat eszméitől megilletett késői unokája, Szent István, az apostoli király, amikor az ősi öröklési rendet és a laza törzsszerkezetet erőszakosan letörte és az egységes nemzetet és egységes központi hatalmat megteremtette.

*

Ezer esztendőn át dacolt a történelem minden viharával szemben a Kárpátok-övezte Dunamedence tökéletes földrajzi és gazdasági egysége, melyet az egységes, magyar központi hatalom töltött ki.

Hiába vétkezett a nemzet vagy egyes tagjai ez ellen az örökérvényű törvény ellen. Nem rendítette meg a magyar államot az ősi öröklési rend érdekéken fellépő pogány reakció vagy később egyes Árpád-házi királyaink alatt dúló testvérháború. Hiába nyúltak át a Dunamedence határain a római szent Birodalom császárai, a tatár kán, a hatalmas török szultánok. Ideig-óráig le tudták tiporni a magyar államot, egy pár emberöltőre sikerült szétzúzniok ezt a gyönyörű egységet, de végeredményben mindig győztek a centripetális erők és újra és újra is diadalmasan feltámadt az egységes magyar államhatalom.”

(Visited 200 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„KÖNYVCSOMAG: Padányi: Összeomlás; Dücső: Nincs kegyelem; Felvidékünk – Honvédségünk” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…