Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a https://www.ekonyv.org weboldalhoz

A https://www.ekonyv.org (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. Adatkezelő

Név: Berta Gábor e.v.

Székhely: 1087 Budapest, Osztály utca 16-18. E lph. 3/7

Adószám: 68152334-1-42

Közösségi adószám: 68152334-5811-231-01

Weboldal: https://www.ekonyv.org

Elektronikus elérhetőség: admin@ekonyv.org

Képviselő: Berta Gábor

 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.

Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

 

 1. Webáruház

Adatkezelő üzemelteti a https://www.ekonyv.org/ elérhetőségen található weboldalt és webáruházat.

 

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A weboldalon megtalálható az Adatkezelő e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, érdeklődni az Adatkezelő által forgalmazott termékekről.

Érintettek kategóriái

Adatkezelőnél érdeklődő, ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés megkötését (vásárlást) megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja

Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, kapcsolattartás annak érdekében, hogy a szerződés (vásárlás) létrejöjjön a felek között.

A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat

Érintett neve

Érintett e-mail címe

Érintett telefonszáma 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Az adatkezelés időtartama

 • amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, az ajánlat érvényességi időszaka lejártának elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.
 • amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, azaz az érintett megvásárolja az adott terméket, szerződés jön létre és azt követően a vásárlásra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak az irányadók.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudunk Önnek ajánlatot, tájékoztatást adni.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, informatikus, ügyfélszolgálat.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 

 

 1. Adatkezelés a https://ekonyv.org weboldalon történő regisztráció kapcsán

A vásárlás előfeltétele a weboldalon történő regisztráció.

A https://www.ekonyv.org/ weboldal felhasználói tudomásul veszik, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A regisztrált felhasználó számára bármikor elérhető a korábban általa megvásárolt e-könyv.

A weboldalon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása is önkéntesen történik.

A regisztrációt megelőzően a jelölődoboz kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja.

Továbbá lehetőség van feliratkozni a hírlevélküldésre, mely feliratkozás a regisztrációtól független, külön hozzájárulás alapján történik, nem feltétele a regisztrációnak.

Vásárlás esetén a regisztrált felhasználó a számlázási adatai tároldónak a profiladatok között, így azt későbbi rendelések során nem szükséges újból megadni.

Az adatokat bármikor tudja módosítani vagy a regisztrációt törölni a felhasználó.

Érintettek kategóriái

Weboldalon regisztráló érintettek.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja

Regisztráció létrehozása, a felhasználó azonosítása, regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások, előnyök biztosítása.

A kezelt adatok köre és célja

Kezelt adat

adatkezelés célja

érintett neve

Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele

e-mail címe

Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele.

telefonszáma

Kapcsolattartás

számlázási adat

Vásárlási tranzakció könnyítése

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a regisztráció során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik.

A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

Az adatkezelés időtartama

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, azaz regisztráció törlésének kezdeményezéséig,
 • legfeljebb az érintett profiljának törléséig

A hozzájárulás visszavonása:

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A regisztrációt a weboldalon közvetlenül tudja az érintett törölni, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok elmaradása esetén a weboldalon nem tud regisztrálni az érintett.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, informatikus, weboldal üzemeltető, számlázás

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 1. Adatkezelés a https://www.ekonyv.orgweboldalról történő vásárláshoz kapcsolódóan

Amennyiben Ön a https://ekonyv.org weboldalon az Adatkezelő által értékesített termékeiből vásárol vagy a szolgáltatásait igénybe veszi, Ön és Adatkezelő között szerződés jön létre, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

Érintettek kategóriái

A https://www.ekonyv.org/ weboldalról vásárló magánszemélyek.

Az adatkezelés jogalapja

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

Az adatkezelés célja

 • A weboldalon található webáruház szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése;
 • Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre és célja

A kezelt adatok köre

A kezelt adatok célja

Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás

Számlázási címe

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

E-mail címe

Szerződés teljesítés, a megrendelt termék kézbesítése, számla kiküldése

Telefonszáma

Kapcsolattartás

Opcionálisan az adószáma

Szerződés teljesítése, számlázás

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

A vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint számlázási adatot, teljesítési helyet ad meg.

Az adatkezelés időtartama

 • A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 • A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok elmaradása esetén a vásárlási tranzakció meghiúsul.

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, informatikus, könyvelő, fizetési szolgáltató, weboldal üzemeltetője, ügyfélszolgálat.

Harmadik személyek részére történő adattovábbítás: Bankkártyás fizetési esetén Adatkezelő a vásárlás folyamatában résztvevő, a fizetést bonyolító pénzintézet, az OTP Bank Nyrt. számára átadja azokat az érintetti adatokat, amelyet az a fizetés lebonyolításához megkövetel.

Az adatok Ön adja meg az OTP Bank Nyrt. részére az Adatkezelő weboldalán keresztül. Az OTP Bank Nyrt. adatkezelési tevékenységeiről a pénzintézet weboldalán keresztül tájékozódhat.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 1. Adatkezelés számlázás kapcsán

A vásárlásról Adatkezelő számlát állít ki és kezeli az Ön által megadott számlázási adatait.

Érintettek kategóriái

Adatkezelő termékeit megvásárló magánszemélyek, akiknek a részére Adatkezelő számlát állít ki.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Az adatkezelés célja

A szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás, Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

Érintett által megadott számlázási cím

Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

Érintett adószáma

Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

Az adatok forrása

 • közvetlenül az érintett,
 • a vásárló, amennyiben a vásárló más érintett adatait, mint számlázási adatot ad meg.

Az adatkezelés időtartama

 • A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év,
 • A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény alapján.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok elmaradása esetén a vásárlási tranzakció meghiúsul.

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, informatikus, könyvelő, számlázási szolgáltató, weboldal üzemeltetője, fizetési szolgáltató

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 1. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben panaszt tenni Adatkezelő elérhetőségein keresztül, amelynek kivizsgálása esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely során Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.

Érintettek kategóriái

Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszt bejelentő magánszemélyek.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatkezelés törvényi kötelezettség teljesítése miatt szükséges tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt.

Az adatkezelés célja

Az érintett panaszának kezelése, kivizsgálása.

A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett neve

érintett azonosítás

Érintett lakcíme

érintettel kapcsolattartás

Érintett telefonszáma

érintettel kapcsolattartás

Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

minőségi kifogás, panasz kivizsgálása

Panasz részletes leírása

minőségi kifogás, panasz kivizsgálása

Egyéb panasztevő által szolgáltatott dokumentumok

minőségi kifogás, panasz kivizsgálása

Jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

Adatkezelő jogi kötelezettsége

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön panaszát kivizsgálni.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: informatikus, tárhelyszolgáltató, ügyfélszolgálat

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 

 

 1. Adatkezelő közösségi oldalaihoz kapcsolódó adatkezelése

Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető regisztrált profillal rendelkezik:

 https://www.facebook.com/ekonyorg

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

A privát üzentben megadott adatait felhasználhatjuk ahhoz, hogy a kérdésére választ adjunk, egyebekben az Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

Érintettek kategóriái

 • azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon és kedvelte és/vagy követi az adatkezelő profiloldalát,
 • azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon és az Adatkezelő által megosztott tartalomhoz, oldalához kapcsolódóan tevékenységet fejt ki (pl: hozzászólás, megosztás),
 • azon érintett, aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez az adott közösségi oldalon.

Az adatkezelés célja

 • A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.
 • Az érintett megkeresése esetén információ megadása.

A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat

adatkezelés célja

érintett regisztrált neve,

Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

érintett felhasználó nyilvános profilképe

Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok

Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Az adatkezelés időtartama

 • Amennyiben üzenetváltásra kerül sor, a beszélgetés befejeztével Adatkezelő törli az Ön adatait,
 • Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem lép Önnel kapcsolatba.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: informatikus, közösségi oldalak kezelője, ügyfélszolgálat.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 1. Cookie információk

Adatkezelő üzemelteti a https://www.ekonyv.org/ elérhetőségen található weboldalat, mely weboldal sütiket (cookie) alkalmaz.

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó eszközén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Érintettek kategóriái

Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.

Az adatkezelés jogalapja

Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)

Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése. Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.

Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) 

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

Hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult a süti törlésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a weboldal nem gyűjt Önről információkat

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: informatikus, tárhelyszolgáltató, weboldal üzemeltetője.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

 

 1. Hírlevélre történő regisztráció

Az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult és az e-mail elérhetőséget megadja nekünk azzal a céllal, hogy Önnek hírlevelet küldjünk.

Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat, akként, hogy a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja üzenetben, vagy a hírlevél alján található leiratkozó linkre kattint.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát nyilvántartásból haladéktalanul törli a jelen pont alapján kezelt adatait és a leiratkozó részére hírlevél a továbbiakban nem kerül küldésre.

Érintettek kategóriái

Azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére feliratkoztak.

Az adatkezelés jogalapja

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése).

Az adatkezelések célja

 • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, eseményekről
 • adatbázisban történő tárolás.

Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére azaz az érintettre vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

A kezelt adatok köre és célja

kezelt adat

adatkezelés célja

Érintett keresztneve

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Érintett e-mail címe

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, kapcsolattartás.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

Az adatkezelések időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

 

A Hírlevélről való leiratkozás

Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevelekben a leiratkozásra szolgáló link elhelyezésre kerül.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Adatfeldolgozó: informatikus, tárhelyszolgáltató, weboldal üzemeltetője és a hírlevélküldő szoftvert üzemeltető.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

Az adatok feldolgozásához Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez a Mailmeteor nevű szolgáltatót használja. Ilyen esetekben a Mailmeteor adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. 

A Mailmeteor Franciaországban bejegyzett társaság, webcíme: https://mailmeteor.com/

A MailMeteor adatvédelmi tájékoztatója elérhető: https://mailmeteor.com/legal/privacy-policy

A MailMeteor a kiküldött levelekbe és az azokban található linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az emailek állapotát, azt hogy mely linkekre kattintottak rá. Ezekből az információkból kinyerhető, hogy sikeres volt-e az e-mailek kézbesítése és megnyitása, illetve az érintett használati szokása is megismerhető. A mérés célja, hogy megismerjük a kiküldött e-mailek használati szokásait és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk kiküldeni.

 

 1. Adatfeldolgozó

Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

 1. Informatikai szolgáltatás, tárhely-és levelezés üzemeltetés

név: Websupport Magyarország Kft.

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

e-mail: info@mhosting.hu

 

 1. Weboldal üzemeltetés, közösségi oldalak

név: Berta Gábor e.v.

székhely: 1087 Budapest, Osztály utca 16-18. E lph. 3/7

e-mail: admin@ekonyv.org

 

 1. Számlakibocsátási és számlainformációs szolgáltatási tevékenység

név: Billingo Technologies Zrt.

székhely: Budapest, Árbóc utca 6, 1133

e-mail: hello@billingo.hu

 

 1. Fizetési szolgáltatás – bankkártyás tranzakció lebonyolítása

név: OTP Bank Nyrt.

székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

név: PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg

név: Revolut Ltd.

székhely: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD.

 

 1. Hírlevél szolgáltatás

név: Mailmeteor

székhely: Párizs, Franciaország

e-mail: mary@mailmeteor.com

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

 

 1. Adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről.

Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120., E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).