Röck Gyula: Az Antikrisztus és a Hamispróféta

600 Ft

Szerző: Röck Gyula
Cím: Az Antikrisztus és a Hamispróféta
Megjelent: 1940.
Kiadás helye: Dombóvár
Oldalszám: 126
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

ELŐSZÓ.
I. RÉSZ.
A krisztianizmus.
Isten léte és lénye.
Jézus Krisztus.
II. RÉSZ.
Az antikrisztianizmus.
A Vadállat és a báránybőrbe bújt Farkas.
Krisztus és az Antikrisztus.
A Sátán előmunkálatai.
Az Antikrisztus.
Az Antikrisztus világrendje.
Az Antikrisztus csodái
III. RÉSZ.
A satanizmus.
A Hamispróféta.
II.
III.
IV.
Hamispróféta a Szentírásban.
A Hamispróféta világnézete.
Satanizmus a pogányságban.
Satanizmus a kereszténységben.
A satanizmus korunkban.
A fekete misék.
II.
III.
Befejezés.

Leírás

„A világkatasztrófa előjelei, az Antikrisztus világának és a Hamispróféta egyházának közeledte itt van. Az utolsó idők szellemi vihara már is tombol korunk világnézetein át. A vég előjelei, a biblikus nagy jelek már elkezdődtek. A pogányok a modern pogányság ideje betelt s kezdődik az Isten igazságtétele.

A Sátán is felkészülten áll utolsó harcára, hogy 1. megingassa Krisztus Urunk istenségében való hitünket és 2. a szellemi élet helyett a testi — állati — életet tegye életcéllá az emberiség részére.

A szétszórt, önmagukban érthetetlennek látszó próféciák mindegyre jobban, mindegyre világosabban mutatják, hogy a jelen világkorszak — aion — vége lejárt. A kegyelem, azaz megtérés ideje a vége felé közeledik és — zárszámadást készít az Úr…

Az isteniekben analfabéták gúnyos mosollyal, de a próféciákban tájékozottak aggódva nézik a jövőt, mert csak évek kérdése, hogy a végítélet második korszaka, Európa büntetése s majd a harmadik, e »világ« megsemmisítése — elkezdődjön és irgalmatlanul beteljesüljön mindazokon, akik elmulasztották a világiak helyett az isteniek s a testiek helyett a lelkiek keresését, és a világtól és a testiségtől való elszakadást…

Az előző két könyvemben — az Utolsó idők és korunk, valamint Dániel jövendölése és a világ vége — feltártam az évtizedeken át gyűjtött próféciák javát. Jelen könyvben nem a jóslatokat, hanem ama filozófiai és teológiai világnézeteket sorolom fel, melyek a Sátán két küldöttjének, az Antikrisztusnak és a Hamisprófétának világnézetét és világrendjét, illetve tévtanait tartalmazzák; az ezt követő kötetben — Jézus vádbeszédeiben — pedig ama pontokat, melyeknek megszegéséért úgy az egyéneknek, mint a nemzeteknek, fajoknak és az egész emberiségnek el kell pusztulni, ha át nem térnek a világ satanizmusáról az igazi és egyedül szent krisztianizmusra.

A világi ember évezredek óta neveti a lelki embert. Külön világban él mindkettő s idegenek egymásnak, még ha egy anya szülte is őket, ha más a világnézetük, mert nem a test és vér, hanem a lélek és a világnézet az egyedüli örök kapocs. Neveti s épp úgy nem hisz ma, mint nem hitt régen a testi ember a lelki embernek.

Malayat, másként Mu földjének népét is, mielőtt a Csendes óceánba süllyedtek volna, figyelmeztette Zend-ara, de nem hittek neki…

Atalóniát, másként Atlantiszt, az Atlanti óceánba süllyedése előtt figyelmeztette Zendu-sah s nem hittek néki…

Hanukh-ot a vízözön előtt figyelmeztette a Melkizendektől való Nuakh, másként Noé s nem hittek néki, írja dr. Szikszay.

A ma élő egész emberiséget figyelmezteti a Názáreti Jézus Krisztus minden nyelven és minden nép közt ragyogó szent szózata — a Szentírás! — és nem hisznek néki… Pedig a jelek már-már betelnek… Már-már beteltek…

A jövendöléseket előző két könyvemben ismertettem. Itt csak azt igyekszem feltárni, amit az Antikrisztus a világi és a Hamispróféta az egyházi területeken fog művelni a közeljövőben, hogy beteljék minden, mi megjövendöltetett…

E könyv célja kimutatni a korunkban fellépő Antikrisztusnak a világrend — és a Hamisprófétának a krisztianista világnézet elleni harcait; valamint azt, hogy az Antikrisztus minő úton és móddal ejti meg a kenyérrel és a Hamispróféta pedig minő tévtanokkal téveszti meg az emberiséget, illetve a lelkeket. Másként mondva, mint fogja az első a maga ördögi államát s a másik a maga világi egyházát, azaz »természetvallását« megszervezni, hogy elsikkasszanak mindent, ami krisztusi. Jelen könyv átértése után senki se eshetik áldozatul az Antikrisztus ígéretének, se a Hamispróféta tévtanainak! Ez a könyv okvetlenül szükséges lesz azoknak, akik a közeli évtizedek szellemi harcaiban s korunk világnézeti küzdelmeiben tájékozódni akarnak a krisztianizmus és satanizmus szellemi harcai között.”

(Visited 281 times, 1 visits today)