Endrefalvy Ottó: Igazság és élet

550 Ft

Szerző: Endrefalvy Ottó
Cím: Igazság és élet
Alcím: Katolikus hitvédelem
Kiadás éve: 1947.
Kiadás helye: Budapest
Oldalszám: 102
Fájlok:

  • PDF – szöveges, OCR-es karakterfelismeréssel
  • ePub

Tartalom:

 

Előszó
     Igazság és élet
          Előszó egy hiányzó hittankönyvhöz
     1. A hit és hitvédelem
Krisztus az út, az igazság — és az élet!
     2. Az okság elve
Van Isten
     3. Isten létét bizonyítják a keletkezések és változások a világban
     4. Isten létét bizonyítja a világban uralkodó törvényszerűség
     5. Isten létét bizonyítja a világban fellelhető célratörés
     6. Az atheizmus (istentagadás)
     7. A materializmus
          Az anyag a földi élet alapja, de sem nem végső elégséges oka, se nem célja.
     8. A pantheizmus
     9. A gyakorlati istentagadás
Az ember szellemi lelkével képes Isten megismerésére és akaratának teljesítésére
     10. Az emberi lélek
     11. Az ember teste
     12. A szabad akarat
Az akarat nevelése
     13. Lelkünk halhatatlan
     14. A test és lélek viszonya. Lelkünk önálló szellem
Isten adott kinyilatkoztatást (természetfölötti vallást)
15. A vallás A vallás Isten megismerése és akaratának teljesítése.
A természetfölötti vallás szükségessége.
Az isteni gondviselés Krisztus határozott tanítása.
     16. Erkölcs és vallás
          Az erkölcsi rend független tőlünk és mindenkit egyformán kötelez.
     17. Az igazi vallás (isteni kinyilatkoztatás) felismerése
     18. Vallásunk igazságaiban megnyilvánuló isteni bölcsesség
     19. A krisztusi erkölcstan isteni ereje
     20. Az evangélium gyors terjedésében és átalakító hatásában megnyilvánuló isteni erő
     21. Pogány vallási rendszerek és a kereszténység
     22. A Biblia megbízhatósága
     23. Ki Jézus Krisztus?
     24. Mit bizonyítanak Krisztus csodái?
     25. Mire utalnak Krisztus jövendölései?
     26. Krisztus feltámadása
     27. Az Egyház alapítása és szervezete
Az Egyház szervezete
     28. Az Egyház feje
     29. Az Egyház rendeltetése és tévedhetetlensége
Az Egyház ugyanazt tanítja, mint Krisztus, tehát tanítása tévedhetetlenül igaz és minden embernek kötelessége azt elfogadni.
     30. Krisztus igaz Egyháza
Nevem: keresztény. Vezetéknevem: katolikus. Christianus mihi nomen, catholicus est cognomen. (Szent Pacián †390.)
     31. Az egyedül üdvözítő Egyház
     32. Hogyan üdvözülünk az Egyházban?
     33. Krisztus áldozata
     34. A házasság
A házasság célja
A boldog házasság feltételei
Mit kell a házasság előtt tennünk?
     35. Együtt az Egyházzal

Leírás

„Mikor ma is még forgalomban levő apologetikáink íródtak, akkor a felvilágosodás népszerűsödése, a természettudomány és technika gyors fellendülése folytán a katolikus dogma egy időre defenzívvé szorult. Azóta azonban a természettudományos elméletek nagy divatja lejárt, a ma embere már újra inkább szaktudományt lát a természet kutatásában, mint világszemléletet vagy éppen valláspótlékot. Más utakon más bölcselők és vezető szaktudósok a philosophia perennis felé tartanak. A háborúban pedig saját bőrén tapasztalta az új nemzedék, hogy a technika nemcsak építeni tud, hanem démoni rombolásra is képes. Kicsit kiábrándultunk a technikai kultúra mindenhatóságába és boldogító erejébe vetett hitünkből.

Akármilyen nagyot esett is az iskola színvonala a háborús kiesés folytán, és ha a diák nem ismerheti még a tudomány járását, azt érzi, hogy a régi apologetika nagy nehézségein és problémáin már túl vagyunk. Azt nem tudja talán a diák, hogy már a századfordulón, 1901-ben is a természettudomány kétszázhatvan vezető szelleme közül 92 % hívő volt és csak 2 % istentagadó. (Dennert: Die Religion der Naturforscher.) De érzi, hogy a katolikus igazság ma már offenzívába lendült. Sőt talán nem is támad, csak egyszerűen van, mint a levegő, a napfény, az igazság. A dogma kikerült a természettudományos elméletekkel és többé-kevésbé biztos adatokkal való ellenérvelések zsákutcájából. A korszerű apologetika pozitív. Tankönyveink viszont még mindig a negatív korszak terheltségeit hordozzák magukon.

Már az is zavarba ejti a fiatal lelket, ha hittankönyve véd valamit. A fiatalság a támadás, a lendület, az élet. Öntudatot a gazdagság, az érték, az életerő s a győzelem ad. A jó hitvédelem saját gazdagságunk számbavétele, igazságaink értékének és életerejének megmutatása. Ez adja a szellemi fölény érzését, ez indít erőteljes és szép életre. A korszerű apologetika: az igazság és élet könyve. A szaktudományok nehézségeit intézze el a szaktudomány, majd halad a tudomány és sok nehézség megszűnik. Elég, ha tudom, melyek a krisztusi tanítás biztos igazságai, és az azokból folyó biztos következtetések. Részletekben, olyan területeken, ahol a tudomány még kutat és csak nagyszerű elméleteket gyárt, csak az egyoldalú propaganda jöhet hitigazságokat megdöntő „eredményekkel”. A hit néhány alapvető, Istentől adott igazságon épül. Ezek körülcövekelik világszemléletüket s ezeken belül a tudomány hadd szője a nagy természettől ellesett mintáit. Az apologetika nem előre akarja a tudomány eredményeit befolyásolni s ne kullogjon a tudományos felfedezések nyomában. Hitigazságokat tanítsunk, ne emberi okoskodásokat, hol sáncokat lehet elfoglalni és bástyákat kell feladni váltakozó sikerrel.”

(Visited 162 times, 1 visits today)