Akció!

KÖNYVCSOMAG: Luzsénszky: A zsidó nép bűnei; Röck: Dániel jövendölései…; Bosnyák: Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem

Original price was: 1 450 Ft.Current price is: 650 Ft.

A könyvcsomag tartalma:
Luzsénszky Alfonz: A zsidó nép bűnei (1941)
Röck Gyula: Dániel jövendölései, a világ vége és a zsidók jövője korunk látószögéből (1944)
Bosnyák Zoltán: Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem (1936)

Oldalszámok:
224 (75+120+29)

A könyvcsomag korlátozott ideig, 2018. április 10-ig érhető csak el! Ne hagyja elveszni az óriási kedvezményt, később csak teljes áron juthat hozzá a művekhez!

Tartalma:
Luzsénszky Alfonz: A zsidó nép bűnei:

I. Bevezetés
   A zsidókérdés okai
II. A zsidó állam megszűnése
III. A zsidók a Római Birodalomban
IV. Zsidó írók a zsidók ősfoglalkozásáról
V. A zsidók a szétszóratásban
   Spanyolország
   Franciaország
   Anglia
   Németország
   A kelet-európai országok
   Az orosz forradalom
   Magyarország
VI. A bolsevizmus áldozatai hazánkban
VII. A zsidóság mint faj
VIII. A vérmisztérium
IX. Kútmérgezés. Szentséggyalázás
X. A Talmud hatása a zsidó népre

Röck Gyula: Dániel jövendölései, a világ vége és a zsidók jövője korunk látószögéből:

Szimbólumok és a végzet.
Letűnt világok emlékei.
A világvég előjelei és végjelei.
A próféciák szelleme.
Az álló szobor és a világ sorsa.
Az óriásfa és az Egyház sorsa.
A négy állat és az Antikrisztus.
A két állat és a Hamispróféta.
A Messiás eljövetelének próféciái.
Antikrisztus harcai az Egyház ellen.
A világ végső napjai.
Zsuzsánna elítéltetése és az Egyház.
A Hamispróféta egyháza és a Sárkány megöletése.
Korunk próféciái.
Isten két tanúja.
A zsidók jövője.
A világ vége és az új világ.
A megváltás és az új ember.
A megváltás feltételei.
Befejezés.

Bosnyák Zoltán: Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem:

Bevezetés.
Felekezet — faj — nép?
A Talmud.
A „Cion bölcsei.”
Gazdasági vádak.
A zsidók és a bolsevizmus.
A marxizmus.
A forradalmár zsidók.
Tekintélyrombolók-e a zsidók?
A szabadkőművesség és a zsidóság.
A zsidók parazitasága.
Intelem a zsidósághoz.

Elfogyott

Leírás

Luzsénszky Alfonz: A zsidó nép bűnei:

A zsidókérdés okai

Aki a zsidó nép bűneit felsorolja, ismerteti, amíg a történetírás szigorú tárgyilagosságának színvonalán marad, nem végez antiszemita munkát. A zsidó nép bűneiről szólottak a próféták is, akiket antiszemitának nevezni nem lehet, és, amint ők szent célzattal ostorozták népük bűneit, hogy tudniillik Jeruzsálem megtérjen az ő Urához, Istenéhez, ugyanúgy szent célja lehet a tárgyilagosan dolgozó keresztény írónak is, amikor a zsidó nép bűneit hittestvérei elé tárja, hogy őket bizonyos bajoktól közérdekből visszatartsa. Sok ilyen baj van, amelyeket azelőtt föl sem vettünk, figyelemre sem méltattunk, s a gyógyításuk most sok helyen csak fájdalmas műtét árán lehetséges. Ilyen bajok például a zsidó-keresztény házasságok, a magyar birtoknak kártyázás, pazarlás folytán zsidó kézre jutása, a zsidó irodalom mételyeinek pusztítása, a keresztény összetartás elhanyagolása stb.
Amikor pedig a zsidó nép bűneit — természetesen nem valamennyit — röviden ismertetjük, korántsem szándékozunk más Bibliát írni, vagy az Ószövetségi Szentírásból mást kimagyarázni, mint amit lehet és szabad, azaz nem akarunk szélsőségekbe esni, mint azok az antiszemita írók, akik könyvük egyik lapján szarvasbűnöket olvasnak a Szentírásból a zsidók fejére, másik lapján meg azt „bizonyítják”, hogy az Ószövetségi Szentírás nem egyéb, mint humbug, mesegyűjtemény, kidobnivaló, lehetetlen öndicsérete a zsidóságnak. Nem hisszük tehát, hogy megrövidítenők az Olvasót, amikor adatainkat a próféták korával kezdjük, minthogy így is bőséges tanulságot meríthet mindenki a megcáfolhatatlan tények tömegéből. Ez az a kor ugyanis, melyben a farizeusi szellem térhódítása kezdődik, amikor egyre jobban kristályosodnak ki azok a tanok, amelyeket később a Talmudban foglaltak össze s amelyeket Krisztus Urunk nem szűnt meg ostorozni.
Mikor pedig a talmudizmus beszivárgása ellen a történelem tanulságaival védekezünk, akkor nem teszünk mást, mint amit a Talmud parancsol a zsidóknak, amidőn „kerítést” rendel „a keresztény eretnekség mételye” ellen.”


Röck Gyula: Dániel jövendölései, a világ vége és a zsidók jövője korunk látószögéből:

“Az »Utolsó idők és korunk« című könyvben megírtam az utolsó ítélet idejére vonatkozó fizikai jeleket; jelen munkámban, valamint az »Antikrisztus és a Hamispróféta« című könyvemben az utolsó idők szellemi jeleit kívánom ismertetni, hogy mindenki tisztán láthasson a jövőbe s láthassa, mi vár a Világra és mi vár az Egyházra, illetve mi lesz az Antikrisztus és mi lesz a Hamispróféta szerepe. Ez a váza eme három kötetnek.

Előre bocsátom, hogy mindeme megvilágítások csak korunk látószögéből való logikai megvilágítások, amire azért van szüksége minden gondolkozva bibliázónak, mert az a próféciái magyarázat, amit Dániel látomásaihoz kortársai, vagy utódai fűztek és írtak a Szentírásba — amint majd alább kifejtjük —, korunk látószögéből nézve tarthatatlanok, amiért is vagy a próféciákat kell elvetni, vagy az abban jelzett időket kell a múlt helyett a jelenben s jövőben keresni… Másként minden józanság csődöt mond e téren.

Dániel próféciái azonban nem vethetők el, mert maga az Úr Jézus Krisztus is hivatkozik rá Szt. Máté XXIV. r. 15. versében mondván, hogy »mikor látjátok majd a pusztító utálatosságot, (Értsd: Antikrisztust) melyet megjövendölt Dániel próféta, állani a szenthelyen, aki olvassa, értse — akkor… stb. S eme hivatkozással hitelesítette Dániel jövendöléseit, de nem a hozzáfűzött utókori magyarázatokat. Ha pedig a jövendölés hiteles, akkor meg kell keresni azt az időt, melyre az — ráillik, mely tényleg ama utolsó időkre illő idő… S ez — a huszadik század, a közeli évek s évtizedek… Korunk ! —

Meg kell a tájékoztatás teljessége céljából említeni, hogy Dániel próféta jövendöléseit soha senki sem fejtette meg. Úgy mered ez ránk a mintegy 2500 éves múltból, mint értelmetlen talány, mely se a benne szereplő személyekkel, sem az idővel, illetve történelmi eseményekkel maradék nélkül nem egyezik. Kétségbe ejti az embert, hogy vajon Istentől eredő könyvben lehet-e ennyi tévely, khaosz és ellenmondás, mint Dániel és az apokalipszis próféciáiban?… Ezeket kell-e elvetnünk s újat keresni helyettük, vagy azoknak régi magyarázatait, — mert a kettő nem vág össze.

Ilyen lelki harcok között joga van minden gondolkozva olvasónak olyan megoldást keresni, mely a fenti ellentéteket és képtelenségeket megoldja. Ezt tettem én is a mi Urunk Jézus Krisztus segítségével s kötelességemnek érzem eme nagy titok megfejtését más isteniekre szomjas lélekkel is közölni.

Végül: Nem tanként akarom ezt nyújtani, hanem csak szerény feltevésemként, mint egyéni látást, mert azon már én is túl vagyok, hogy a magam szerény és korlátok közé szorult világnézetét elmélet helyett igazságként igyekezem feltálalni. Így látom, — ennyi az egész indok, a többit a gondolkozva olvasóra bízom… Így látom, így egyezőbb… Ennyi az ok állítási részről. Tagadási részről? Állításaim nem tagadhatók még, hanem majd csak akkor, ha a közeli évtizedek alatt nem válnak be; de erről, — vagyis arról, hogy beválnak, — sok-sok régi és új prófécia kezeskedik már is, a világ eseményeinek menetén és szellemén kívül…”


Bosnyák Zoltán: Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem:

“A nemzetközi zsidóság világhatalma megingott. Az a szemkápráztató, szédületes törtetés, amelyet a zsidóság mintegy száz év óta, a liberális-marxista világnézet európai térhódításával egyidőben biztosított magának, megtorpant. Úgy látszik, hogy a fák még a zsidóság akaratából sem nőnek az égig. A zsidóság nemzetek feletti hatalmának tartóoszlopai — a világsajtó, az internacionális pénz- és banktőke, a szabadkőműves páholyok — állnak ugyan még, de tekintélyük megtépázva, befolyásuk megcsappanva, minden eresztékükben recsegnek-ropognak. A zsidó bolseviki pestis, a vörös világforradalom próbálkozásai minden bizonnyal a nemzsidó népekre itt is, ott is még nem egy válságos, nehéz órát fognak zúdítani, de hinnünk kell a népek józan életösztönében, hinnünk kell, hogy ezeket a kommunista lázrohamokat, a világzsidóság uralmi tébolyának ezeket az utolsó kitöréseit is kiheverik.

Azonban nem szabad magunkat tévhitben ringatnunk, mert a világzsidóság még nem adta fel a játszmát, sőt inkább új, elkeseredett és kétségbeesett harcra készülődik, hogy elvesztett hadállásait visszahódítsa. Minden nyílt és titkos erőforrását mozgósította, valamennyi nyílt és titkos fegyvertársát és szövetségesét harcba küldi, a liberális világsajtótól a Nagy Oriensig, a marxista internacionálétól a páholyokig, a nemzetközi bankokráciától a Népszövetségig. Résen kell állnunk, hogy ezt az utolsó rohamot is visszaverhessük.”

(Visited 132 times, 1 visits today)

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„KÖNYVCSOMAG: Luzsénszky: A zsidó nép bűnei; Röck: Dániel jövendölései…; Bosnyák: Sem antiszemitizmus, sem zsidógyűlölet, hanem nemzeti önvédelem” értékelése elsőként

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Érdekelhetnek még…